Suntrol Portal

Ogólne Warunki Handlowe dla korzystania z portalu Suntrol

Preambuła

SolarWorld AG prowadzi pod własną domeną TLD, www.suntrol-portal.com, portal internetowy Suntrol (zwany dalej: „SUNTROL“); usługi świadczone przez SUNTROL obejmują różne strony internetowe (zwane dalej: „strony SUNTROL“). Użytkownik zawiera umowę o korzystanie z usług portalu SUNTROL z firmą SolarWorld AG, Martin-Luther-King-Strasse 24, 53175 Bonn (zwaną dalej: „SWAG“). Dalsze dane kontaktowe, dane rejestru handlowego oraz nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania SWAG można znaleźć w Impressum.

Wraz z rejestracją na portalu SUNTROL użytkownik akceptuje poniższe Ogólne Warunki Handlowe dotyczące korzystania z portalu SUNTROL (zwane dalej: „OWH“).

Użytkownik może w każdym czasie, również po zawarciu umowy, odczytać, wydrukować, pobrać lub zapisać warunki OWH, wchodząc na link „OWH“ dostępny na każdej ze stron SUNTROL.

1. Rejestracja, aktywacja

1.1 Użytkownik przed skorzystaniem z usług świadczonych przez strony SUNTROL powinien dokonać rejestracji. Strony SUNTROL są udostępniane użytkownikom w dwóch wariantach:

a) rejestracja na zamkniętym, bezpłatnym forum dla prywatnych użytkowników instalacji solarnych (zwanych dalej: „użytkownikami instalacji“)

b) rejestracja na zamkniętym, bezpłatnym forum dla instalatorów, którzy zajmują lub zajmowali się kiedyś zakładaniem instalacji SWAG u osób prywatnych (zwanych dalej: „partnerami technicznymi“).

Każdy użytkownik może się zarejestrować tylko jeden raz i założyć tylko jeden profil.

1.2 Rejestracja użytkowników obejmuje podanie kompletnych danych osobowych tzn. imienia i nazwiska, adresu, kontaktu (e-mail, telefon) jak i założenie profilu użytkownika, zawierającego lokalizację instalacji, zastosowane elementy konstrukcyjne (moduły, falowniki) oraz (dołączane dodatkowo) zdjęcia określonych instalacji solarnych.

1.3 Użytkownik zapewnia, że wszystkie dane podane przez niego podczas rejestracji są prawdziwe i kompletne. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia SWAG wszelkich zmian danych.

1.4 Podczas rejestrowania użytkownik wybiera hasło. Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania swojego hasła. SWAG nie będzie przekazywać hasła osobom trzecim i nigdy nie zapyta użytkownika o hasło.

1.5 Zakończenie procesu rejestracji oznacza złożenie przez użytkownika oferty na zawarcie umowy o korzystanie z usług stron SUNTROL. SWAG akceptuje niniejszą ofertę aktywując dla użytkownika usługi stron SUNTROL. Niniejsza akceptacja oznacza zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem i SWAG.

1.6 SWAG nie może pod względem technicznym z całą pewnością stwierdzić, że użytkownik zarejestrowany na stronie SUNTROL jest rzeczywiście tą osobą, za którą się podaje. SWAG nie udziela dlatego gwarancji co do rzeczywistej tożsamości danego użytkownika.

2. Przedmiot

2.1 Korzystanie ze stron SUNTROL jest bezpłatne.

2.2 Użytkownik instalacji może dzięki rejestracji i założeniu profilu zarządzać danymi dotyczącymi wydajności swojej instalacji oraz nadzorować sposób jej działania. Ponadto użytkownik instalacji może przyznać dostęp do tych danych i w ten sposób zagwarantować osobom trzecim szeroki wgląd do swojego profilu (zwany dalej: „udostępnieniem“). Partner techniczny może dzięki rejestracji i założeniu profilu przedstawić swoje kompetencje wskazując na założone przez siebie instalacje; ponadto poprzez połączenie swojego profilu z zamontowanymi przez siebie i udostępnionymi przez użytkowników instalacjami solarnymi może mieć wgląd w dane określonych instalacji i kontrolować ich błędne funkcjonowanie. W zakresie udostępnionych instalacji partner techniczny będzie mógł więc prowadzić specyficzny rodzaj obsługi klienta.

2.3 Udostępnione dane i/lub informacje użytkowników są przekazywane przez SWAG innym użytkownikom tylko wtedy, jeżeli ww. dane i/lub informacje nie naruszają przepisów ustawowych lub niniejszych warunków OWH. SWAG ma prawo bez wcześniejszego poinformowania usunąć ze stron SUNTROL treści niezgodne z prawem. SWAG jest upoważniony do monitorowania zarejestrowanych instalacji i analizy statystycznej właściwych danych; obowiązuje to w równiej mierze dla danych udostępnionych jak i nieudostępnionych.

2.4 Użytkownik akceptuje fakt, iż ze względów technicznych nie jest możliwa 100%-owa dostępność stron SUNTROL. SWAG dołoży jednakże starań, aby dostępność stron SUNTROL była w miarę możliwości na stałym poziomie. W szczególności sprawy związane z remontami, bezpieczeństwem i wydajnością oraz zdarzeniami, na które SWAG nie ma wpływu (jak np. usterki publicznych sieci komunikacyjnych, awarie zasilania, itp.), mogą prowadzić do krótkotrwałych zakłóceń lub przejściowego wstrzymania świadczenia usług na stronach SUNTROL.

2.5 SWAG oferuje użytkownikowi jedynie platformę, umożliwiając zarządzanie instalacją oraz komunikację pomiędzy użytkownikami instalacji i partnerami technicznymi; w tym celu SWAG spełnia właściwe warunki techniczne. SWAG nie bierze udziału w merytorycznym zarządzaniu instalacją oraz w komunikacji między użytkownikami. Jeżeli użytkownicy kontaktują się ze sobą na stronach SUNTROL lub za ich pośrednictwem nawiązują lub zawierają stosunki umowne, SWAG nie bierze w tym udziału i w związku z tym nie jest stroną umowy. Za realizację i wypełnienie zawartych między sobą umów odpowiadają sami użytkownicy. SWAG nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli za pośrednictwem stron SUNTROL nie dojdzie do nawiązania kontaktu między użytkownikami lub stosunek umowny nawiązany lub zawarty w ten sposób nie dojdzie do skutku. SWAG w dalszej kolejności nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników obowiązków z tytułu zawartych pomiędzy nimi umów.

3. Prawa konsumentów & odstąpienie

Jeżeli użytkownik zarejestrował się w SWAG w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub samodzielną działalnością zawodową, użytkownika jako konsumenta w rozumieniu ustawy (§ 13 kodeksu cywilnego) obowiązują następujące postanowienia:

3.1 Prawo odstąpienia

Użytkownik może w ciągu 14 dni bez podania powodu odstąpić od rejestracji składając pisemne oświadczenie (np. list, faks, e-mail). Bieg terminu rozpoczyna się po aktywowaniu członkostwa przez SWAG, najwcześniej jednakże wraz z otrzymaniem tego pouczenia w formie pisemnej jak i nie przed wypełnieniem przez nas obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie obowiązku informacyjnego (InfoV) art. 246 § 2 w połączeniu z § 1 ust. (1) i (2) ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego (EGBGB) oraz obowiązków wg § 312e ust. (1) kodeksu cywilnego (BGB) w połączeniu z art. 246 § 3 EGBGB. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy terminowo odesłać pisemne oświadczenie.

Oświadczenie o odstąpieniu należy kierować do:

listownie: SolarWorld AG, Martin-Luther-King-Strasse 24, 53175 Bonn
faks: +49-228-559 20 99
e-mail:  service@solarworld.com

Prawo użytkownika do odstąpienia wg niniejszej poz. 3 nie narusza jego prawa do wypowiedzenia umowy wg poz. 6.

3.2 Skutki odstąpienia

W przypadku skutecznego odstąpienia, świadczenia otrzymane przez obie strony winny zostać zwrócone w ramach przepisów ustawowych. Jeżeli użytkownik nie może zwrócić SWAG otrzymanych świadczeń lub może je zwrócić częściowo lub w gorszym stanie, powinien, w takiej sytuacji, np. zrekompensować SWAG ich wartość.

Koniec pouczenia o odstąpieniu

4. Obowiązki użytkownika

4.1 Użytkownik jest zobowiązany

a) podawać na swoim profilu i podczas komunikacji z innymi użytkownikami wyłącznie właściwe i nie wprowadzające w błąd informacje oraz nie używać pseudonimów lub wymyślonych nazw,

b) umieszczać na stronach SUNTROL tylko te zdjęcia swojej instalacji, które nie są starsze niż maks. trzy (3) lata oraz w jasny i wyraźny sposób prezentują instalację i jej budowę.

c) podczas korzystania z treści i usług stron SUNTROL przestrzegać stosowanych przepisów i wszelkich praw osób trzecich. Użytkownikowi zabrania się w szczególności,

aa) naprzykrzania się innym użytkownikom (w szczególności poprzez wysyłanie spamów, por. § 7 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG)),

bb) stosowania treści prawnie chronionych (np. przez prawo autorskie, patentowe, o znakach towarowych, wzorach przemysłowych lub użytkowych) bez posiadania właściwych uprawnień oraz reklamowania, oferowania lub rozprowadzania towarów i usług chronionych ustawowo jak również

cc) podejmowania lub wspierania działań nieuczciwej konkurencji wraz z progresywnym pozyskiwaniem klientów (np. w finansowym systemie łańcuszka, piramidy lub sprzedaży lawinowej).

d) podejmowania następujących działań uciążliwych dla innych użytkowników, nawet jeśli nie naruszają one konkretnych ustaw:

aa) przesyłania reklam i „łańcuszków szczęścia“,

bb) stosowania, reklamowania i wspierania marketingu wielopoziomowego

4.2 Użytkownikowi zabrania się następujących działań:

a) stosowania mechanizmów, oprogramowania lub skryptów powiązanych z użytkowaniem stron SUNTROL.

b) blokowania, nadpisywania, modyfikowania i kopiowania, o ile nie jest to wymagane do prawidłowego korzystania z usług, stron SUNTROL.

c) rozpowszechniania i publicznego udostępniania treści stron SUNTROL lub informacji o ich użytkownikach,

d) podejmowania jakichkolwiek działań, które są w stanie pogorszyć funkcjonowanie infrastruktury SUNTROL, w szczególności nadmiernie ją obciążyć.

5. Zmiany usług na stronach SUNTROL

SWAG zastrzega sobie prawo do zmian usług oferowanych na stronach SUNTROL lub zaoferowania usług zamiennych, o ile są one do przyjęcia dla użytkownika.

6. Zakończenie umowy

6.1 Użytkownik może w każdym czasie, bez podania powodu zrezygnować z rejestracji i korzystania z portalu. Wypowiedzenie można złożyć, wchodząc na link Formularz kontaktowy dostępny na każdej ze stron SUNTROL. Podczas składania wypowiedzenia należy podać nazwę oraz adres e-mail użytkownika zarejestrowany na stronie SUNTROL.

6.2 Użytkownik może z ważnego powodu zrezygnować z rejestracji oraz korzystania z portalu ze skutkiem natychmiastowym. Ważny powód ma miejsce wtedy, jeżeli przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danego przypadku oraz po rozważeniu interesów SWAG i użytkownika kontynuacja stosunku umownego jest nie do przyjęcia dla SWAG. Ważnymi powodami są w szczególności, ale nie jedynie:

a) nieprzestrzeganie przepisów ustawowych przez użytkownika,

b) naruszenie przez użytkownika obowiązków umownych, w szczególności poz. 2 i 4 niniejszych warunków OWH,

c) znaczne pogorszenie w wyniku postawy użytkownika reputacji usług oferowanych na stronach SWAG (np., jeżeli po rejestracji użytkownika okaże się, iż został on prawomocnie skazany za umyślne popełnienie czynu karalnego i innym użytkownikom wyrok ten jest znany);

d) użytkownik działa na szkodę jednego lub kilku innych użytkowników

6.3 W przypadku zaistnienia ważnego powodu SWAG może, niezależnie od wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, wymierzyć również wobec użytkownika następujące sankcje:

a) usunięcie treści wprowadzonych przez użytkownika,

b) wystawienie upomnienia lub

c) zablokowanie dostępu do usług stron SWAG.

7. Odpowiedzialność za treść, dane i/lub informacje użytkownika

7.1 SWAG nie ponosi odpowiedzialności za treści, dane i/lub informacje udostępniane przez użytkowników stron SUNTROL oraz za linki do stron zewnętrznych. SWAG nie może w szczególności zagwarantować, że treści te są prawdziwe, mają określony cel lub służą w jakimś celu.

7.2 Jeżeli użytkownik zauważy przypadek niezgodnego z prawem lub umową korzystania ze stron SUNTROL (łącznie z używaniem pseudonimów lub nazw ukrywających tożsamość), może zgłosić to, wchodząc na link Formularz kontaktowy, dostępny na każdej ze stron SUNTROL.

8. Obsługa klienta/ wsparcie techniczne

Klient może przekazywać pytania lub objaśnienia dotyczące umowy ze SWAG lub usług świadczonych przez SUNTROL, wchodząc na link Formularz kontaktowy, dostępny na każdej ze stron SUNTROL, lub wysyłając faks lub list.

9. Odpowiedzialność SWAG, zwolnienie od odpowiedzialności przez użytkownika

9.1 Roszczenia odszkodowawcze użytkownika wysuwane – niezależnie od podstawy prawnej - wobec firmy SWAG, jej pracowników i zleceniobiorców, są wykluczone w przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązków przez firmę SWAG, jej pracowników i zleceniobiorców, chyba że naruszenie to dotyczy obowiązku, który ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu umowy i na wypełnienie którego użytkownik powinien liczyć. Wysokość roszczeń odszkodowawczych ogranicza się w takim przypadku do typowych, przewidywalnych szkód.

9.2 Za szkody pośrednie oraz szkody nieprzewidywalne w momencie zawierania umowy SWAG odpowiada tylko wtedy, jeżeli doszło do rażącego zawinienia ze strony firmy SWAG, jej pracowników lub zleceniobiorców.

9.3 Powyższe ograniczenia nie obowiązują w przypadku zagrożenia życia, uszkodzenia ciała i utraty zdrowia. Obowiązujące bezwzględnie przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej, jak np. za szkody powstałe w związku z wadliwością wyrobu, pozostają nienaruszone.

9.4 Użytkownik zwalnia SWAG ze wszelkich roszczeń, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi, wysuwanych przez innych użytkowników lub osoby trzecie wobec SWAG z powodu naruszenia ich praw przez treści zamieszczane przez użytkownika na stronach SUNTROL. Zwolnienie na korzyść SWAG obejmuje dalej wszelkie roszczenia, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi, wysuwane przez innych użytkowników lub osoby trzecie wobec SWAG z powodu naruszenia ich praw w wyniku korzystania przez użytkownika z usług stron SUNTROL. Użytkownik przejmuje wszystkie stosowne koszty powstające wobec SWAG z powodu naruszenia praw osób trzecich, łącznie z kosztami obrony prawnej SWAG. Daleko idące prawa i roszczenia odszkodowawcze SWAG pozostają w ten sposób nienaruszone.

10. Ochrona danych

SWAG jest świadomy tego, iż dla użytkowników bardzo ważne jest właściwe postępowanie z danymi osobowymi przekazywanymi do SWAG. W związku z powyższym SWAG przestrzega wszelkich odnośnych ustawowych wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych. SWAG nie będzie bez upoważnienia przekazywać danych osobowych użytkowników osobom trzecim lub w jakikolwiek inny sposób informować o nich osoby trzecie.

11. Prawa do zamieszczanych treści

Użytkownik w momencie rejestracji i założenia profilu przyznaje SWAG nieograniczone, nieodwołalne i przenoszalne prawo do korzystania z danego profilu użytkownika, które upoważnia SWAG do każdej formy oceny, w szczególności analizy statystycznej danych instalacji, jak również do innych działań komercjalizacyjnych platformy.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej. Nie istnieją żadne porozumienia dodatkowe.

12.2 SWAG zastrzega sobie prawo do zmiany warunków OWH w każdym czasie, bez podania przyczyn, chyba że jest to nie do przyjęcia przez użytkownika. SWAG poinformuje we właściwym czasie użytkownika o zmianach warunków OWH. Użytkownik ma prawo w ciągu dwóch (2) tygodni od momentu powiadomienia o zmianach wyrazić sprzeciw odnośnie obowiązywania nowych warunków OWH, w przeciwnym razie przyjmuje się, że zmienione warunki OWH zostały zaakceptowane przez użytkownika. SWAG wskaże w tym powiadomieniu na prawo użytkownika do wysunięcia sprzeciwu oraz na znaczenie terminu składania sprzeciwu.

12.3 Z zastrzeżeniem dalszych ustaleń, użytkownik może przekazywać do SWAG wszelkie oświadczenia za pomocą wiadomości e-mail, wchodząc na link Formularz kontaktowy, dostępny na każdej ze stron SUNTROL, faksem lub listownie. SWAG może przekazywać powiadomienia użytkownikowi za pomocą wiadomości e-mail, faksem lub listem na adresy, które użytkownik podał na swoim profilu jako aktualne dane do kontaktu.

12.4 Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszych warunków OWH są lub staną się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Strony powinny zastąpić postanowienie nieskuteczne takim postanowieniem, które pod względem ekonomicznym jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieskutecznego, ale jednocześnie jest skuteczne. Postanowienia te obowiązują odpowiednio również dla luk w umowie.

12.5 Miejscem wypełnienia umowy jest siedziba SWAG. Właściwość miejscową sądu, o ile jest to ustawowo dopuszczalne, posiada sąd właściwy dla siedziby SWAG.

12.6 Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie. Nie obowiązuje międzynarodowe prawo prywatne i konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży.