Suntrol Portal

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Suntrol

Inleiding

SolarWorld AG exploiteert onder het top level domain www.suntrol-portal.com het Suntrol internetportaal (van nu af: „SUNTROL“); de diensten van SUNTROL omvatten verschillende websites (van nu af: „SUNTROL websites“). De gebruiker sluit de overeenkomst over het gebruik van de diensten van SUNTROL met SolarWorld AG, Martin-Luther-King-Strasse 24, 53175 Bonn (van nu af: „SWAG“). Overige contactgegevens, de handelsregistergegevens en de namen van bevoegde dealers van SWAG vindt u in Colofon.

Met de aanmelding bij SUNTROL verklaart de gebruiker dat hij akkoord gaat met de volgende Algemene voorwaarden voor het gebruik van SUNTROL.

De gebruiker kan deze Algemene voorwaarden te allen tijde, ook na het sluiten van de overeenkomst, via de op alle SUNTROL websites aanwezige link „Algemene voorwaarden“ opvragen, afdrukken, downloaden en opslaan.

1. Registratie, vrijgave

1.1 De gebruiker moet zich voordat hij/zij gebruik kan maken van de diensten van de SUNTROL websites, eerst registreren. De SUNTROL websites zijn in twee gebruiksvarianten beschikbaar voor de gebruiker:

a) een registratie in een gesloten, kosteloos forum voor particuliere exploitanten van zonnepaneelinstallaties (van nu af: exploitant)

b) een registratie in een gesloten, kosteloos forum voor installateurs die systemen van SWAG bij particuliere personen installeren / hebben geïnstalleerd (van nu af: dealers).

Elke gebruiker mag zich slechts eenmaal registreren en slechts één gebruikersprofiel aanmaken.

1.2 De registratie van gebruikers bestaat uit de vermelding van de naam, het adres, de contactgegevenss (e-mail, telefoon) en het opstellen van een gebruikersprofiel waarin de locatie van de installatie, de toegepaste installatiecomponenten (module, omvormer) en de (extra) toevoeging van afbeeldingen worden aangegeven.

1.3 De gebruiker bevestigt dat alle door hem bij de registratie opgegeven gegevens juist en volledig zijn. De gebruiker is verplicht om wijzigingen in de gebruikersgegevens per direct aan SWAG te melden.

1.4 Bij de aanmeldingen kiest de gebruiker een wachtwoord. Hij is verplicht om zijn wachtwoord geheim te houden. SWAG is niet gerechtigd om het wachtwoord aan derden te verstrekken of de gebruiker naar zijn wachtwoord te vragen.

1.5 Door het afsluiten van de registratieprocedure biedt de gebruiker aan om een overeenkomst te sluiten over het gebruik van de diensten van de SUNTROL websites. SWAG neemt dit aanbod aan door het vrijschakelen van de gebruiker voor de diensten van de SUNTROL websites. Door deze acceptatie komt de overeenkomst tussen de gebruiker en SWAG tot stand.

1.6 SWAG is technisch niet in staat om met zekerheid vast te stellen of een op de SUNTROL websites aangemelde gebruiker ook daadwerkelijk diegene is, die hij aangeeft te zijn. SWAG kan daarom niet instaan voor de juiste identiteit van een gebruiker.

2. Voorwerp

2.1 Het gebruik van de SUNTROL websites is kosteloos.

2.2 De exploitant kan door registratie en gebruikersprofiel de prestatiegegevens van zijn installatie beheren en de functionaliteit van de installatie bewaken. Daarnaast kan de exploitant toegang verlenen tot zijn gegevens en daarmee derden de mogelijkheid geven om zijn gebruikersprofiel uitgebreid te bekijken (van nu af: vrijgave). De dealer kan door registratie en gebruikersprofiel zijn deskundigheid etaleren doordat hij verwijst naar door hem geïnstalleerde systemen. Bovendien kan hij door koppeling van zijn profiel aan de zonnepaneelsystemen die door hem zijn geïnstalleerd en die de desbetreffende exploitant heeft vrijgegeven, de gegevens van deze systemen inzien en de systemen controleren op storingen. Voor vrijgegeven zonnepaneelsystemen kan de dealer in dit opzicht een waardevolle klantenservice aanbieden.

2.3 SWAG stelt de door de gebruiker vermelde gegevens en/of informatie slechts in zoverre beschikbaar aan andere gebruikers voor zover deze gegevens en/of informatie niet in strijd zijn met de wettelijke voorschriften en/of deze Algemene voorwaarden. SWAG is gerechtigd om inhoud die in strijd is met de wet, zonder vooraankondiging van de SUNTROL websites te verwijderen. SWAG is bovendien gerechtigd om de geregistreerde installaties te bewaken en de desbetreffende gegevens statistisch te evalueren; dit geldt in gelijke mate zowel voor vrijgegeven als voor niet-vrijgegeven gegevens.

2.4 De gebruiker erkent dat 100% beschikbaarheid van de SUNTROL websites technisch niet haalbaar is. SWAG spant zich echter in om de SUNTROL websites indien mogelijk constant beschikbaar te stellen. Met name echter onderhouds-, veiligheids- of capaciteitsbelangen en gebeurtenissen die vallen onder overmacht - zoals bijvoorbeeld storingen in openbare communicatienetwerken, stroomuitval etc. - kunnen tot kortstondige storingen of tot voorlopige staking van de dienstverlening op de SUNTROL websites leiden.

2.5 SWAG biedt slechts een platform aan waarmee gebruikers hun zonnepaneelinstallatie kunnen beheren en waarop exploitanten en dealers met elkaar in contact kunnen komen; hiervoor levert SWAG de technische middelen. SWAG is inhoudelijk niet betrokken bij het beheer van de zonnepaneelinstallaties noch bij de communicatie tussen de gebruikers onderling. Indien de gebruikers via de SUNTROL websites met elkaar in contact treden of overeenkomsten voorbereiden of sluiten, staat SWAG hier buiten en wordt SWAG ook geen partij bij een dergelijke overeenkomst. Voor de afwikkeling en de naleving van onderling gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend de desbetreffende gebruikers verantwoordelijk. Verder kan SWAG niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tot stand komen van contact tussen gebruikers die via de SUNTROL websites of in samenhang met de SUNTROL websites een contract hebben voorbereid of gesloten. SWAG is bovendien niet aansprakelijk voor plichtverzuim door gebruikers op grond van door die desbetreffende gebruikers gesloten overeenkomsten.

3. Consumentenrechten & herroeping

Voor zover de gebruiker zich registreert bij SWAG voor een bepaald doel dat noch samenhangt met zijn bedrijfsmatige noch met zijn zelfstandige beroepsactiviteit, gelden voor hem als consument zoals bedoeld in de wet (§ 13 Duits Burgelijk Wetboek) de volgende bepalingen:

3.1 Herroepingsrecht

De gebruiker heeft het recht om de registratie schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Deze termijn begint na de vrijgave van het lidmaatschap door SWAG, op zijn vroegst echter met de ontvangst van deze informatie in schriftelijke vorm en ook niet vóór de nakoming van onze informatieplichten volgens InfoVArtikel 246 § 2 in samenhang met § 1 leden (1) en (2) van het EGBGB (Invoeringswet van het Duitse Burgerlijk Wetboek) en tevens niet vóór de nakoming van onze plichten conform § 312e lid (1) van het Duitse Burgerlijk Wetboek in samenhang met artikel 246 § 3 EGBGB. Als naleving van de herroepingstermijn geldt de tijdige verzending van de herroeping.

De herroeping dient te worden gericht aan:

per brief: SolarWorld AG, Martin-Luther-King-Strasse 24, 53175 Bonn
per fax +49-228-559 20 99
per e-mail:  service@solarworld.com

De opzeggingsrechten van de gebruiker op grond van paragraaf 6 worden niet beïnvloed door het herroepingsrecht van de gebruiker conform deze paragraaf 3.

3.2 Herroepingsgevolgen

In het geval van een geldige herroeping dienen de door beide partijen ontvangen prestaties in het kader van de wettelijke voorschriften te worden gerestitueerd. Indien de gebruiker de ontvangen prestaties niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand kan restitueren, dan is hij gehouden om SWAG voor zover een vervangende prestatie te leveren.

Einde van het herroepingsartikel

4. Plichten van de gebruiker

4.1 De gebruiker is gehouden om

a) uitsluitend juiste en geen misleidende gegevens te verstrekken in zijn gebruikersprofiel en tijdens zijn communicatie met andere gebruikers en tevens het gebruik van pseudonymen en fantasienamen achterwege te laten,

b) alleen foto's van zijn zonnepaneelsysteem op de SUNTROL websites te plaatsen die maximaal drie (3) jaar oud zijn en waarop het systeem en de installatie daarvan duidelijk zichtbaar zijn,

c) bij het gebruik van de inhoud en diensten op de SUNTROL websites zich te houden aan de geldende wetten en alle rechten van derden na te leven. Het is met name verboden voor de gebruiker om

aa) andere gebruikers ondraaglijk (in het bijzonder door spam) lastig te vallen (zie § 7 Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie),

bb) wettelijk (bijvoorbeeld door het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, intellectuele eigendomsrecht of het gebruiksmodellenrecht) beschermde inhoud te gebruiken, zonder daartoe gerechtigd te zijn of wettelijk beschermde goederen of diensten te adverteren, aan te bieden of te verkopen en tevens

cc) concurrentieverstorende activiteiten uit te voeren of te stimuleren inclusief progressieve klantenwerving (zoals ketting- of pyramidesystemen).

d) De gebruiker is gehouden om de volgende hinderende activiteiten achterwege te laten, ook als deze concreet geen overtreding van een wettelijke bepaling vormen:

aa) Verzending van reclame en kettingbrieven

bb) Uitvoering, adverteren en stimuleren van structurele verkoopmaatregelen

4.2 De volgende activiteiten zijn voor de gebruiker verboden:

a) Toepassen van mechanismen, software of scripts in samenhang met het gebruik van de SUNTROL websites

b) Blokkeren, overschrijven, aanpassen, kopiëren etc. voor zover deze activiteit niet nodig is voor het normale gebruik van de diensten van de SUNTROL websites.

c) Verspreiding en publicatie van inhoud van de SUNTROL websites of van andere gebruikers,

d) elke activiteit die erop gericht is om de functionaliteit van de SUNTROL infrastructuur negatief te beïnvloeden, in het bijzonder om deze overmatig te belasten.

5. Wijzigingen van de diensten op de SUNTROL websites

SWAG behoudt zich het recht voor om de op de SUNTROL websites aangeboden diensten aan te passen of afwijkende diensten aan te bieden tenzij dat niet in redelijkheid van de gebruiker gevergd kan worden.

6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1 De gebruiker is gerechtigd om de registratie en het gebruik te allen tijde zonder opgave van redenen op te zeggen. Voor het opzeggen kan Contactformulier worden gebruikt die op de SUNTROL websites vanuit elke pagina bereikbaar is. Bij de opzegging dienen de gebruikersnaam en het op de SUNTROL websites geregistreerde e-mailadres te worden vermeld.

6.2 SWAG is gerechtigd om de registratie en het gebruik om belangrijke redenen met onmiddelijke werking op te zeggen. Als belangrijke reden geldt bijvoorbeeld de situatie waarin handhaving van de overeenkomst voor SWAG met inachtneming van alle omstandigheden van het afzonderlijke geval en met afweging van de belangen van SWAG en de gebruiker niet billijk is. Belangrijke redenen zijn met name maar niet uitsluitend:

a) de overtreding van wettelijke voorschriften door de gebruiker,

b) overtreding door de gebruiker van contractuele verplichtingen, met name uit paragraaf 2 en 4 van deze Algemene voorwaarden,

c) wanneer de reputatie van de op de SWAG websites aangeboden diensten door de aanwezigheid van de gebruiker aanzienlijk wordt geschaad (bijv. wanneer na registratie van de gebruiker blijkt dat deze vanwege een opzettelijk strafbaar feit rechtsgeldig is veroordeeld en wanneer andere gebruikers op de hoogte zijn van deze veroordeling),

d) wanneer de gebruiker één of meerdere andere gebruiker schaadt of

6.3 Wanneer sprake is van een belangrijke reden kan SWAG onafhankelijk van een opzegging met onmiddelijke werking tevens de volgende sancties tegen de gebruiker opleggen:

a) Verwijdering van inhoud die de gebruiker heeft geplaatst,

b) Uitspreken van een nadrukkelijke waarschuwing of

c) Blokkering van de toegang tot de diensten van de SWAG websites.

7. Verantwoordelijkheid voor de inhoud, gegevens en/of informatie van de gebruiker

7.1 SWAG is niet verantwoordelijk voor de door de gebruikers van de SUNTROL websites beschikbaar gestelde inhoud, gegevens en/of informatie noch voor de inhoud op gelinkte externe websites. SWAG garandeert op geen enkele wijze dat de inhoud op de gelinkte externe websites waar is, een bepaald doel dient of een dergelijk doel zou kunnen dienen.

7.2 Voor zover een gebruiker heeft gemerkt dat bepaald gebruik in strijd is met de wet of met de SWAG overeenkomst (inclusief het gebruik van pseudonymen of misleidende identiteiten), dan kan hij dit misbruik melden via Contactformulier die op de SUNTROL websites vanuit elke pagina bereikbaar is.

8. Klantenservice/support

De klant kan vragen en verklaringen over zijn overeenkomst met SWAG of over de diensten van SUNTROL doorgeven via Contactformulier die op de SUNTROL websites vanuit elke pagina bereikbaar is of per fax of brief.

9. Aansprakelijkheid van SWAG, vrijstelling door gebruiker

9.1 Eisen tot schadevergoeding van de gebruiker - ongeacht op basis van welke rechtsgrond - tegen SWAG met inbegrip van zijn werknemers en andere bedienden, zijn uitgesloten in het geval van gering nalatig plichtverzuim door SWAG, zijn werknemers en andere bedienden, tenzij dit verzuim een plicht betreft die van essentiële betekenis is voor de realisering van het doel van de overeenkomst en een waarbij de gebruiker mocht vertrouwen op de nalaving ervan. Eisen tot schadevergoeding zijn in dit geval afhankelijk van de hoogte beperkt tot de typisch voorspelbare schade.

9.2 Voor gevolgschade en voor op het moment van contractsluiten niet te voorziene schade is SWAG alleen aansprakelijk als er sprake is van grove nalatigheid door SWAG, zijn werknemers of andere bedienden.

9.3 De hiervoor genoemde beperkingen zijn niet van toepassing op schade als gevolg van schending van het leven, het lichaam of de gezondheid. Verplichte wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet, blijven onverminderd van kracht.

9.4 De gebruiker vrijwaart SWAG van alle vorderingen, waaronder vorderingen tot schadevergoeding, die andere gebruikers of overige derden tegen SWAG op grond van schending van hun rechten op basis van de door de gebruiker op de SUNTROL websites geplaatste inhoud kunnen laten gelden. Deze vrijwaringen ten gunste van SWAG omvatten bovendien alle vorderingen, waaronder eisen tot schadevergoeding, die andere gebruikers of overige derden tegen SWAG op grond van schending van hun rechten door gebruikmaking van de diensten op de SUNTROL websites door de gebruiker kunnen laten gelden. De gebruiker neemt alle redelijke kosten voor zijn rekening die voor SWAG ontstaan als gevolg van een schending van rechten van derden door de gebruiker inclusief de kosten voor de juridische bijstand voor SWAG. Andere rechten en eisen tot schadevergoeding blijven onverminderd van kracht.

10. Gegevensbescherming

SWAG is zich ervan bewust dat gebruikers zeer grote waarde hechten aan een bijzonder fijngevoelige omgang met alle persoonsgerelateerde gegevens die de gebruikers aan SWAG doorgeven. SWAG houdt zich daarom aan alle relevante wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften. Verder zal SWAG met name geen persoonsgerelateerde gegevens van de gebruikers aan derden verstrekken of zulke gegevens op een andere manier ter kennis brengen van derden.

11. Rechten op inhoud

De gebruiker verleent SWAG met de registratie en het aanmaken van zijn gebruikersprofiel een onbeperkt, onherroepelijk en onoverdraagbaar gebruiksrecht op het desbetreffende gebruikersprofiel, wat SWAG het recht geeft om de gegevens van het zonnepaneelsysteem op om het even welke wijze te exploiteren, in het bijzonder om deze gegevens statistisch te evalueren, en om het platform te exploiteren.

12. Slotbepalingen

12.1 Wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Nevenafspraken zijn nietig.

12.2 SWAG behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen, tenzij dat niet in redelijkheid van de gebruiker gevergd kan worden. SWAG zal de gebruiker tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen van de Algemene voorwaarden. De gebruiker heeft het recht om binnen twee (2) weken na de mededeling bezwaar te maken tegen de nieuwe Algemene voorwaarden. Wanneer de gebruiker hiervan geen gebruik maakt, wordt aangenomen dat hij stilzwijgend akkoord gaat met de gewijzigde Algemene voorwaarden. SWAG wijst de gebruiker in de mededeling op zijn recht op bezwaar en de betekenis van de termijn die voor het bezwaar maken geldt.

12.3 Onder voorbehoud van andere afspraken kan de gebruiker alle verklaringen per e-mail met de vanaf elke SUNTROL website bereikbare Contactformulier aan SWAG doorgeven of deze per fax of brief aan SWAG meedelen. SWAG is gerechtigd om verklaringen bedoeld voor de gebruiker per e-mail, per fax of per brief aan het adres door te geven dat de gebruiker als actuele contactgegevens in zijn gebruikersprofiel heeft vermeld.

12.4 Indien afzonderlijke bepalingen in deze Algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een ongeldige bepaling dient door de partijen te worden vervangen door een regeling die het economische doel van de ongeldige bepaling het dichtst nadert en geldig is. Dit geldt dienovereenkomstig bij omissies in de overeenkomst.

12.5 Plaats van nakoming is de vestigingsplaats van SWAG. Bevoegde rechter is, voor zover wettelijk toegestaan, eveneens de rechter in de vestigingsplaats van SWAG.

12.6 Van toepassing is het Duitse Recht met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het UN-kooprecht.